Content »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

Firma vastutus

 
 

Väärtused ja eetiline tegutsemine

Stera kontserni eesmärk on püüelda pikaajalise tasuva äritegevuse poole, tegutsedes eetiliselt ja vastutustundlikult. Stera tegevusviisi juhivad teiste hulgas igal turul kehtivad seadused ja ettekirjutused ning Stera enda väärtused  ja eetikareeglid.

Stera tegevust juhivad tema järgmised väärtused:

  • Lähtumine kliendist
  • Personali töörahulolu
  • Tegevise tulemuslikkus

Stera eetikareeglid juhivad meie tegevust järgmistes valdkondades:

  • Pidev areng
  • Tegevuse läbipaistvus
  • Immateriaalse vaimse kapitali käsitlemine
  • Huvide konfliktid, kingitused ja altkäemaksud
  • Inimõiguste austamine ja edendamine

Stera väärtusi ja eetikareegleid järgides me loome lisaväärtust oma sidusgruppidele ning muudame end tööandjana atraktiivsemaks.

Meie kvaliteedipoliitika

Me tagame klientide usalduse professionaalse ja vastutustundliku teeninduse ja laiapõhjalise oskusteabe abil. Me oleme kursis kliendi nõudmistega ja kohustume pakkuma ootuspärast teenindust. Meie eesmärgiks on tagada klientide rahulolu, tegevuse tõhusus ja klientide vajaduste rahuldamine. Kvaliteedieesmärkide saavutamist kontrollitakse regulaarselt. 

Meie kvaliteetse teeninduse ja tegevuse aluse loovad väga hea erialase ettevalmistusega töötajad, ennetav riskide hindamine, kvaliteedi planeerimine, tegevuse mõõtmine ja analüüsimine ning pideva parendamise põhimõtted, mille raames kasutame rakendatavuse piires ja loovalt digitaliseerimist. 

Iga Stera töötaja vastutab oma töö ja selle kvaliteedi eest. 

Meie keskkonnapoliitika

Vähendame oma tegevuse keskkonnamõju. Oma tootmises ja tegevustes kasutame kaasaegseid seadmeid ja töömudeleid. Tootmise, toodete ja tegevuste kavandamisel arvestame keskkonnamõjuga. Kui näeme, et kliendi või tarnija toodetes või toimingutes on arenguruumi, ei karda me seda avalikustada.

Tegevustes tekkivad jäätmed võetakse ringlusse parimal võimalikul viisil ja püütakse jäätmekoguseid vähendada. Iga üksuse keskkonnamõju hinnatakse igal aastal ja keskkonnakava muudetakse vastavalt vajadusele.

 Tagame kõikides oma tegevustes, et täidame seadusi ja ametkondlikke nõudeied. Ettevõtte juhtkond ja töötajad on pühendunud keskkonnapoliitika järgimisele ja pidevale parendamisele.

Meie konfliktsete mineraalide poliitika

Paljudes tööstusharudes kasutatakse selliseid metalle nagu tantaali, tina, volframit ja kulda. Mõningate nende mineraalide leiukohad asuvad Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja selle naabermaades. Mineraalide kaevandamine neil konfliktialadel ja sealt pärit olevate mineraalide ostmine võib finantseerida relvastatud gruppe, keda on seostatud inimõiguste rikkumisega. Seepärast tuntakse mainitud nelja metalli „konfliktsete mineraalidena“.

Stera Technologies on sidunud end sotsiaalselt vastutustundliku tarneketiga ega salli inimõiguste rikkumist. Stera kohustub:

  • toetama ÜRO seadusandluse eesmärke seoses konfliktsete mineraalide tarnetega;
  • teadlikult mitte hankima teatud tüüpi metalle, mis on pärit niisugustest konfliktialadel olevatest firmadest, mida ei ole sertifitseeritud „konfliktituteks“. 

Meie teabeohutuspoliitika

Teabeohutusalase töö tähtsaim eesmärk on tagada Stera tegevuses vältimatute infosüsteemide usaldusväärne ja häireteta toimimine, takistada andmete väärkasutamist, säilitada info õigsus ning minimeerida võimalikest riketest tulenevaid häireid. Neid eesmärke saavutatakse vajalike halduslike ja tehniliste meetmetega.

Meie andmekaitsepoliitika

Andmekaitsepoliitika abil püüame kaitsta Stera klientide, töötajate ning teistesse sidusgruppidesse kuuluvate isikute isikuandmete töötlemisega seotud õigusi ning kindlustada andmete käitleja õigusi ja kohustuste täitmist, kui on tegemist isikuandmete käsitlemisega.

Andmekaitse all mõeldakse privaatsuse kaitsmist. Andmekaitsega seoses pööratakse erilist tähelepanu isikuandmete kaitsmisele ning sellele, et kõrvalised isikud ei pääseks andmetele ligi. Lisaks hoolitsetakse selle eest, et isikuandmeid töötlevad inimesed on omandanud kokkulepitud praktika andmete kaitsmiseks ning nende konfidentsiaalseks säilitamiseks. Andmekaitse on oluline osa Stera tegevuses seoses teabeohutusega kõigi isikuandmete töötlemisel.
Meie andmekaitseraportid

Töötervishoiu ja tööohutuse poliitika

Oleme pühendunud oma töötajate tööohutuse ja heaolu tagamisele, investeerides töövõime, töötervishoiu ja töökollektiivi heaolu hoidmisesse ja edendamisse. Meil kõigil on õigus ja kohustus ohutule töökohale. Eesmärk on alati minimeerida õnnetuste arvu.

Me järgime kehtivaid seadusi ja määrusi ning meie standardeid.

Läbi riski ja ohu hindamise ning minimeerimise abil muudame töökoha kõigile turvalisemaks. Oleme pühendunud oma töö, töötervishoiu ja tööohutuse süsteemi ning kultuuri pidevale täiustamisele ja arendamisele nii Steras kui ka meie partnerite seas. Meie töötajad ja vajadusel ka partnerid on kaasatud töötervishoiu ja tööohutuse ning tööheaolu käsitlevate otsuste tegemisse.

Orienteeritus pidevale õppele ja arengule on ohutute tavade aluseks. Kõigil on kohustus järgida tööohutusjuhendeid ja teavitada puudustest.

 

Sertifikaadid