Content »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

Firma vastutus

 
 

Väärtused ja eetiline tegutsemine

Stera kontserni eesmärk on püüelda pikaajalise tasuva äritegevuse poole, tegutsedes eetiliselt ja vastutustundlikult. Stera tegevusviisi juhivad teiste hulgas igal turul kehtivad seadused ja ettekirjutused ning Stera enda väärtused  ja eetikareeglid.

Stera tegevust juhivad tema järgmised väärtused:

  • Lähtumine kliendist
  • Personali töörahulolu
  • Tegevise tulemuslikkus

Stera eetikareeglid juhivad meie tegevust järgmistes valdkondades:

  • Pidev areng
  • Tegevuse läbipaistvus
  • Immateriaalse vaimse kapitali käsitlemine
  • Huvide konfliktid, kingitused ja altkäemaksud
  • Inimõiguste austamine ja edendamine

Stera väärtusi ja eetikareegleid järgides me loome lisaväärtust oma sidusgruppidele ning muudame end tööandjana atraktiivsemaks.

Meie kvaliteedipoliitika

Me võidame endale kliente hea teeninduse ja ulatuslike oskustega. Me teame kliendi nõudmisi ja kohustume neid täitma. Meie eesmärk on kliendirahulolu, tegevuse efektiivsus ja kliendi vajaduste rahuldamine. Kvaliteedieesmärkide saavutamist jälgitakse meil regulaarselt.

Kvaliteediandmeid ja tulemusi mõõdistatakse kliendiliidese kaudu, meie endi protsessidest, majandustööriistade vahendusel, tootearendusest ja personalihaldusest. Tulemuste mõõdistamine ja hindamine jaotub kontserni taseme tegevusmõõdikutel ja üksuste seirel. Nende tulemuste alusel teeme otsuseid ja arendame oma kvaliteedivõimekust. Iga Stera töötaja vastutab oma töö ja selle kvaliteedi eest.

Meie keskkonnapoliitika

Me püüame vähendada oma tegevusest tulenevaid keskkonnamõjusid. Kasutame tootmises ja tegevuses tänapäevaseid seadmeid ja tegutsemismudeleid. Tootmise ja toodete ning tegevuse planeerimisel arvestame keskkonnamõjudega. Kui näeme, et kliendi või tarnija toodetes või tegevuses on võimalik midagi parandada, ei karda me seda avalikult välja öelda.

Tootmises tekkivad jäätmed taaskasutatakse parimal viisil ning nende kogust üritatakse vähendada. Iga tootmisüksuse keskkonnamõjud kaardistatakse igal aastal ning keskkonnaprogrammi muudetakse vastavalt vajadusele. Üritame kogu oma tegevuses kindlustada, et täidame ametivõimude ettekirjutused ja seadusandluse nõuded. Kontserni juhtkond ja personal kohustuvad järgima keskkonnapoliitikat ja seda pidevalt parandama.

Meie konfliktsete mineraalide poliitika

Paljudes tööstusharudes kasutatakse selliseid metalle nagu tantaali, tina, volframit ja kulda. Mõningate nende mineraalide leiukohad asuvad Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja selle naabermaades. Mineraalide kaevandamine neil konfliktialadel ja sealt pärit olevate mineraalide ostmine võib finantseerida relvastatud gruppe, keda on seostatud inimõiguste rikkumisega. Seepärast tuntakse mainitud nelja metalli „konfliktsete mineraalidena“.

Stera Technologies on sidunud end sotsiaalselt vastutustundliku tarneketiga ega salli inimõiguste rikkumist. Stera kohustub:

  • toetama ÜRO seadusandluse eesmärke seoses konfliktsete mineraalide tarnetega;
  • teadlikult mitte hankima teatud tüüpi metalle, mis on pärit niisugustest konfliktialadel olevatest firmadest, mida ei ole sertifitseeritud „konfliktituteks“. 

Meie teabeohutuspoliitika

Teabeohutusalase töö tähtsaim eesmärk on tagada Stera tegevuses vältimatute infosüsteemide usaldusväärne ja häireteta toimimine, takistada andmete väärkasutamist, säilitada info õigsus ning minimeerida võimalikest riketest tulenevaid häireid. Neid eesmärke saavutatakse vajalike halduslike ja tehniliste meetmetega.

Meie andmekaitsepoliitika

Andmekaitsepoliitika abil püüame kaitsta Stera klientide, töötajate ning teistesse sidusgruppidesse kuuluvate isikute isikuandmete töötlemisega seotud õigusi ning kindlustada andmete käitleja õigusi ja kohustuste täitmist, kui on tegemist isikuandmete käsitlemisega.

Andmekaitse all mõeldakse privaatsuse kaitsmist. Andmekaitsega seoses pööratakse erilist tähelepanu isikuandmete kaitsmisele ning sellele, et kõrvalised isikud ei pääseks andmetele ligi. Lisaks hoolitsetakse selle eest, et isikuandmeid töötlevad inimesed on omandanud kokkulepitud praktika andmete kaitsmiseks ning nende konfidentsiaalseks säilitamiseks. Andmekaitse on oluline osa Stera tegevuses seoses teabeohutusega kõigi isikuandmete töötlemisel.
Meie andmekaitseraportid

 

Sertifikaadid