Innehåll »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

företagsansvar

 
 

värden och etisk verksamhet

Stera-konsernens målsättning är att sträva efter en långsiktig och lönsam affärsverksamhet genom att fungera etiskt och ansvarsfullt.  Steras verksamhet styrs av bland annat giltiga lagar och bestämmelser samt av Steras värden och etiska normer.

  • Kundorientering
  • Arbetstillfredställelse hos personalen
  • Verksamhetens lönsamhet

Steras etiska normer styr vår verksamhet med följande delområden:

  • Hållbar utveckling
  • Verksamhetens genomskinlighet
  • Behandling av intellektuellt kapital
  • Intressekonflikter, gåvor och mutor
  • Respekt för och främjande av mänskliga rättigheter

Genom att följa Steras värden och etiska normer, skapar vi mervärde för våra intressenter samt attraktivitet som arbetsgivare.


vår kvalitetspolicy

Vi involverar våra kunder med god service och ett brett urval av expertis. Vi är medvetna om våra kunders krav och förbinder oss till dem. Målet är kundnöjdhet, verksamhetens effektivitet och uppfyllandet av alla kraven. Vi följer regelbundet upp att kvalitetsmålen uppnås.

Kvalitetsinformation och resultat mäts från kundgränssnittet, egna processer, ekonomiska verktyg, utvecklingsfunktioner och personaladministration. Mätning och utvärdering av resultaten är uppdelad i gruppnivå mått på enhetsoperationer och uppföljning. Baserat på resultaten fattar vi beslut och utveckla vår kvalitetprestanda. Varje anställd är ansvarig för sitt eget arbete och dess kvalitet.


vår miljöpolicy

Vi minskar på vår verksamhets miljöpåverkan. Vi använder modern utrustning och verksamhetsmodeller i vår produktion och verksamhet. När vi designar vår produktion, våra produkter och vår verksamhet tar vi alltid miljöpåverkan i beaktan. Om vi ser utrymme för förbättringar i våra kundens eller leverantörens produkter eller verksamhet, är vi inte rädda för att föra det vidare.

Avfallet som kommer från vår produktion återvinns på bästa möjliga sätt och vi minimerar mängden avfall. Varje enhets miljöpåverkan kartläggs varje år och miljöprogrammet ändras efter behov. Vi strävar i all vår verksamhet för att säkerställa att vi uppfyller myndigheternas och lagens krav. Företagets ledning och personal har åtagit sig att följa miljöpolitiken och samtidigt ständigt försöka förbättra oss.


vår konfliktmineralspolicy

Metaller som tantal, tenn, volfram och guld används i tillverkningen i många industrier. Men vissa källor till dessa mineraler finns i Demokratiska republiken Kongo (DRC) och i Kongos angränsande länder. Dessa metallers utvinning kan finansiera eller gynna väpnade grupper som är associerade med kränkning av de mänskliga rättigheterna. Därför är dessa fyra metaller kända som ”konfliktmineraler”.

Stera Technologies är engagerad i att ha en socialt ansvarig försörjningskedja och kommer inte att tolerera missbruk av de mänskliga rättigheterna.

Stera förbinder sig till att:

  • Stöda EU:s lagstiftning och des syfte och mål när det gäller leverans av ”konfliktmineraler”
  • Inte medvetet skaffa specifika metaller som kommer från anläggningar i ”konfliktregionen” som inte är certifierade som ”konfliktfria”


vår datasäkerhetspolicy

Datasäkerhetsarbetets viktigaste mål är att garantera att datasystem nödvändiga för Steras verksamhet fungerar pålitligt och problemfritt, att förhindra att uppgifterna används på ett osakligt sätt, att garantera uppgifternas integritet samt att sträva efter att minimera feltillstånd. Genomförandet av målsättningarna sköts med nödvändiga administrativa och tekniska åtgärder.


vår dataskyddspolicy

Med dataskyddspolitiken ämnar vi säkra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter, till Steras kunder, arbetstagare och andra intressenter samt försäkra oss om att rättigheterna och skyldigheterna följs när personuppgifter behandlas.

Med dataskydd menas säkring av integritet. Vid genomförandet av dataskydd, uppmärksammas speciellt skyddande av personuppgifter samt att utomstående inte har tillgång till uppgifterna. Dessutom ser vi till att de som hanterar personuppgifterna har godkänt de överenskomna tillvägagångssätten för att skydda uppgifterna och upprätthålla konfidentilaliteten. Dataskyddet är en viktig del av datasäkerheten i all Steras verksamhet som berör behandling av personuppgifter.

Vår dataskyddspolicy

 

certifikat