Innehåll »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

företagsansvar

 
 

värden och etisk verksamhet

Stera-konsernens målsättning är att sträva efter en långsiktig och lönsam affärsverksamhet genom att fungera etiskt och ansvarsfullt.  Steras verksamhet styrs av bland annat giltiga lagar och bestämmelser samt av Steras värden och etiska normer.

  • Kundorientering
  • Arbetstillfredställelse hos personalen
  • Verksamhetens lönsamhet

Steras etiska normer styr vår verksamhet med följande delområden:

  • Hållbar utveckling
  • Verksamhetens genomskinlighet
  • Behandling av intellektuellt kapital
  • Intressekonflikter, gåvor och mutor
  • Respekt för och främjande av mänskliga rättigheter

Genom att följa Steras värden och etiska normer, skapar vi mervärde för våra intressenter samt attraktivitet som arbetsgivare.


vår kvalitetspolicy

Vi åtar oss att erbjuda våra kunder professionell och ansvarsfull service och omfattande expertis. Vi är medvetna om och förbinder oss till kundens krav. Vårt mål är kundnöjdhet, operativ effektivitet och att möta kundens behov. Vi övervakar genomförandet av kvalitetsmål regelbundet.

Vår högkvalitativa service och verksamhet grundar sig på kunnig personal, proaktiv riskbedömning, kvalitetsplanering, mätning och analys av verksamheten och principerna om kontinuerlig förbättring genom en fördomsfri tillämpning av digitalisering.

Varje medarbetare på Stera ansvarar för sitt eget arbete och dess kvalitet.


vår miljöpolicy

Vi minskar på vår verksamhets miljöpåverkan. Vi använder modern utrustning och verksamhetsmodeller i vår produktion och verksamhet. När vi designar vår produktion, våra produkter och vår verksamhet tar vi alltid miljöpåverkan i beaktan. Om vi ser utrymme för förbättringar i våra kundens eller leverantörens produkter eller verksamhet, är vi inte rädda för att föra det vidare.

Avfallet som kommer från vår produktion återvinns på bästa möjliga sätt och vi minimerar mängden avfall. Varje enhets miljöpåverkan kartläggs varje år och miljöprogrammet ändras efter behov. Vi strävar i all vår verksamhet för att säkerställa att vi uppfyller myndigheternas och lagens krav. Företagets ledning och personal har åtagit sig att följa miljöpolitiken och samtidigt ständigt försöka förbättra oss.


vår konfliktmineralspolicy

Metaller som tantal, tenn, volfram och guld används i tillverkningen i många industrier. Men vissa källor till dessa mineraler finns i Demokratiska republiken Kongo (DRC) och i Kongos angränsande länder. Dessa metallers utvinning kan finansiera eller gynna väpnade grupper som är associerade med kränkning av de mänskliga rättigheterna. Därför är dessa fyra metaller kända som ”konfliktmineraler”.

Stera Technologies är engagerad i att ha en socialt ansvarig försörjningskedja och kommer inte att tolerera missbruk av de mänskliga rättigheterna.

Stera förbinder sig till att:

  • Stöda EU:s lagstiftning och des syfte och mål när det gäller leverans av ”konfliktmineraler”
  • Inte medvetet skaffa specifika metaller som kommer från anläggningar i ”konfliktregionen” som inte är certifierade som ”konfliktfria”


vår datasäkerhetspolicy

Datasäkerhetsarbetets viktigaste mål är att garantera att datasystem nödvändiga för Steras verksamhet fungerar pålitligt och problemfritt, att förhindra att uppgifterna används på ett osakligt sätt, att garantera uppgifternas integritet samt att sträva efter att minimera feltillstånd. Genomförandet av målsättningarna sköts med nödvändiga administrativa och tekniska åtgärder.


vår dataskyddspolicy

Med dataskyddspolitiken ämnar vi säkra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter, till Steras kunder, arbetstagare och andra intressenter samt försäkra oss om att rättigheterna och skyldigheterna följs när personuppgifter behandlas.

Med dataskydd menas säkring av integritet. Vid genomförandet av dataskydd, uppmärksammas speciellt skyddande av personuppgifter samt att utomstående inte har tillgång till uppgifterna. Dessutom ser vi till att de som hanterar personuppgifterna har godkänt de överenskomna tillvägagångssätten för att skydda uppgifterna och upprätthålla konfidentilaliteten. Dataskyddet är en viktig del av datasäkerheten i all Steras verksamhet som berör behandling av personuppgifter.

Vår dataskyddspolicy


VÅRT LEDNINGSSYSTEM FÖR ARBETSMILJÖ  

 Vi förbinder oss till att ta hand om vår personals säkerhet och välbefinnande genom att investera i upprätthållande och främjande av arbetsförmåga, företagshälsovård och en fungerande arbetsgemenskap. Vi har alla rätt och skyldighet till en säker arbetsplats. Målet är alltid så få olyckor som möjligt.

 Vi följer lagar och myndighetsföreskrifter och följer de standarder som gäller för oss.

 Genom att bedöma och minimera risker och faror gör vi arbetsplatsen säker för alla. Vi förbinder oss att kontinuerligt förbättra och utveckla vårt ledningssystem för arbetsmiljö och vår kultur, både hos Stera och tillsammans med våra samarbetspartner. Vår personal och, om nödvändigt, våra partner deltar i beslutsfattande som rör arbetshälsa, säkerhet och välbefinnande på arbetet.

 Introduktion och fortbildning är grunden för säkra verksamhetsmetoder. Alla har en skyldighet att följa riktlinjerna för säkerhet i arbetet och åtgärda eventuella brister som de upptäcker.

 

VÅR PERSONALPOLICY

 Alla på Stera skapar och genomför Steras mål. Ledningskulturen såväl som personalens kompetens och vilja att utföra sitt arbete är nyckelfaktorer som hjälper oss att uppnå bra resultat och skapa mervärde för våra kunder. Vårt mål är att skapa en flexibel, effektiv och balanserad arbetsgemenskap som kännetecknas av innovation och en vilja att förändras och göra förändringar. Målet är att vara en inspirerande, belönande och eftertraktad arbetsgivare. Detta kräver att man fokuserar på följande delområden inom personalledning:

 Målinriktad och deltagande ledning
 Personalen känner till och godtar sin enhets mål och förbinder sig att genomföra dem.  

 Uppmuntrande och aktivt belönande
 Steras medarbetare har möjlighet att påverka verksamhetens resultat genom att förbättra sina egna resultat. Målet är att belöna ett innovativt arbetssätt.

 Systematisk personalutveckling
 Varje medarbetare på Stera ska ha möjlighet att lära sig och utvecklas, samtidigt som han eller hon är ansvarig för sitt eget lärande och sin utveckling.

 Öppen intern kommunikation
 Öppen intern kommunikation som går i många riktningar är viktig för Stera. För att utnyttja synergimöjligheter krävs att all relevant information om bland annat koncernens olika verksamheter och deras mål är tillgänglig för dem som behöver dem.

 Hälsa och säkerhet
 Varje medarbetare på Stera har rätt att arbeta utan att riskera sin hälsa. Samtidigt har medarbetaren alltid ett personligt ansvar för sin egen och sina kollegers säkerhet. Underlåtenhet att följa arbetssäkerhetsbestämmelser och -anvisningar och använda skyddsutrustning är alltid ett allvarligt brott som leder till omedelbara korrigerande åtgärder.

 Jämställdhet
 Stera behandlar alla sina medarbetare jämlikt och lika, oavsett kön, nationalitet, ålder, religion, politiska åsikter och andra liknande frågor.

 Lagenlighet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Stera följer gällande arbetslagar, tillämpningsriktlinjer och avtal.

 

certifikat