Innehåll »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

DATASÄKERHET

 

VÅR DATASÄKERHETSPOLICY

Det primära målet med datasäkerhet är att under alla omständigheter säkerställa kontinuiteten i den verksamhet som Stera-koncernen ansvarar för. Målmedveten och effektiv datasäkerhet möjliggör IKT-lösningarnas användbarhet relaterade till Steras verksamhet, integriteten hos data som används i processer och tjänster samt sekretess under alla omständigheter i alla verksamhetsländer. Denna policy lägger grunden för att säkerställa säkerheten för Stera-koncernens informationssystem och databehandling.

Stera datasäkerhetspolicy »


VÅR DATASKYDDSPOLICY

Med dataskyddspolitiken ämnar vi säkra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter, till Steras kunder, arbetstagare och andra intressenter samt försäkra oss om att rättigheterna och skyldigheterna följs när personuppgifter behandlas.

 Med dataskydd menas säkring av integritet. Vid genomförandet av dataskydd, uppmärksammas speciellt skyddande av personuppgifter samt att utomstående inte har tillgång till uppgifterna. Dessutom ser vi till att de som hanterar personuppgifterna har godkänt de överenskomna tillvägagångssätten för att skydda uppgifterna och upprätthålla konfidentilaliteten. Dataskyddet är en viktig del av datasäkerheten i all Steras verksamhet som berör behandling av personuppgifter.


Vår dataskyddspolicy »

8-se.png