Sisältöön »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

YRITYSVASTUU

 
 

ARVOT JA EETTINEN TOIMINTA

Stera-konsernin tavoitteena on pyrkiä pitkäjänteiseen kannattavaan liiketoimintaan toimimalla eettisesti ja vastuullisesti. Steran tapaa toimia ohjaavat muiden muassa kullakin markkinalla voimassa olevat lait ja säännökset sekä Steran arvot ja eettiset säännöt. 

Steran toimintaa ohjaa seuraavat Steran arvot:

  • Asiakaslähtöisyys
  • Henkilöstön työtyytyväisyys
  • Toiminnan tuloksellisuus

Steran eettiset säännöt ohjaa toimitaamme seuraavilla osa-alueilla:

  • Kestävä kehitys
  • Toiminnan läpinäkyvyys
  • Aineettoman henkisen pääoman käsittely
  • Eturistiriidat, lahjat ja lahjukset
  • Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen

Steran arvoja ja eettisiä toimintaohjeita noudattamalla luomme lisäarvoa sidosryhmillemme sekä luomme lisää houkuttelevuutta työnantajana.

Laatupolitiikkamme

Sitoutamme asiakkaamme hyvällä palvelulla ja laajalla osaamisella. Olemme selvillä asiakkaan vaatimuksista ja sitoudumme niihin. Tavoitteenamme on asiakastyytyväisyys, toiminnan tehokkuus ja asiakkaan tarpeiden täyttyminen. Laatutavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Laatutietoa ja tuloksia mitataan asiakasrajapinnasta, omista prosesseista, taloustyökaluista, tuotekehityksestä ja henkilöstöhallinnosta. Tulosten mittaaminen ja arviointi jakaantuu konsernitasoisiin toimintojen mittareihin ja yksikkökohtaiseen seurantaan. Tulosten perusteella teemme päätöksiä ja kehitämme laatusuorituskykyä. Jokainen Steralainen on vastuussa omasta työstään ja sen laadusta.

Ympäristöpolitiikkamme

Pyrimme vähentämään toimintamme aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Käytämme tuotannossa ja toiminnassa nykyaikaisia laitteita ja toimintamalleja. Valmistuksen ja tuotteiden sekä toimintamme suunnittelussa otamme ympäristövaikutukset huomioon. Jos näemme asiakkaan tai toimittajan tuotteissa tai toiminnassa parantamisen varaa, emme pelkää tuoda sitä julki.

Toiminnassa syntyvä jäte kierrätetään parhaalla mahdollisella tavalla ja jätteen määrää pyritään vähentämään. Jokaisen yksikön ympäristövaikutukset kartoitetaan vuosittain ja ympäristöohjelmaa muutetaan tarpeen mukaan. Pyrimme kaikessa toiminnassa varmistamaan, että täytämme viranomaisten ja lainsäädännön vaatimukset. Yhtiön johto ja henkilöstö sitoutuu ympäristöpolitiikan noudattamiseen sekä jatkuvaan parantamiseen. 

konfliktimineraali politiikkamme

Monella teollisuudenalalla käytetään metalleja kuten tantaalia, tinaa, volframia ja kultaa. Joidenkin näiden mineraalien lähteet ovat Kongon demokraattisessa tasavallassa ja tämän naapurimaissa. Mineraalien louhinta näillä konfliktialueilla ja täältä peräsin olevien mineraalien ostaminen voi rahoittaa aseellisia ryhmiä, jotka ovat liitetty ihmisoikeusrikkomuksiin. Siksi nämä neljä metallia tunnetaan nimellä ”konfliktimineraalit”.

Stera Technologies on sitoutunut sosiaalisesti vastuulliseen toimitusketjuun eikä suvaitse ihmisoikeuksien väärinkäyttöä. Stera sitoutuu:

  • Tukemaan EU:n lainsäädännön tavoitteita ja päämääriä koskien konfliktimineraalien toimituksia
  • Olemaan tietoisesti hankkimatta tietyntyyppisiä metalleja, jotka ovat peräisin sellaisista konfliktialueella olevista laitoksista, joita ei ole sertifioitu ”ristiriidattomiksi”

Tietoturvapolitiikkamme

Tietoturvallisuustyön tärkein tavoite on taata Steran toiminnalle välttämättömien tietojärjestelmien luotettava ja häiriötön toiminta, estää tietojen asiaton käyttö, taata tiedon eheyden säilyminen sekä pyrkiä minimoimaan mahdollisesta vikatilanteesta johtuvat häiriöt. Tavoitteiden toteutuminen hoidetaan tarpeellisin hallinnollisin ja teknisin toimenpitein.

tietosuojapolitiikkamme

Tietosuojapolitiikan avulla pyritään turvaamaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät, Steran asiakkaiden, työntekijöiden ja muihin sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden oikeudet sekä varmistamaan tietojen käsittelijän oikeudet ja velvollisuuksien noudattaminen henkilötietoja käsiteltäessä.

Tietosuojalla tarkoitetaan yksityisyyden turvaamista. Tietosuojaa toteutettaessa kiinnitetään erityistä huomiota henkilötietojen suojaamiseen sekä siihen, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin. Lisäksi huolehditaan siitä, että henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat omaksuneet sovitut käytännöt tietojen suojaamiseksi ja niiden luottamuksellisuuden ylläpitämiseksi. Tietosuoja on oleellinen osa tietoturvallisuutta kaikessa henkilötietojen käsittelyssä Steran toiminnassa. Tietosuojaselosteemme

 

sertifikaatit