Sisältöön »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

YRITYSVASTUU

 
 

ARVOT JA EETTINEN TOIMINTA

Stera-konsernin tavoitteena on pyrkiä pitkäjänteiseen kannattavaan liiketoimintaan toimimalla eettisesti ja vastuullisesti. Steran tapaa toimia ohjaavat muiden muassa kullakin markkinalla voimassa olevat lait ja säännökset sekä Steran arvot ja eettiset säännöt. 

Steran toimintaa ohjaavat seuraavat Steran arvot:

  • Asiakaslähtöisyys
  • Henkilöstön työtyytyväisyys
  • Toiminnan tuloksellisuus

Steran eettiset säännöt ohjaavat toimintaamme seuraavilla osa-alueilla:

  • Kestävä kehitys
  • Toiminnan läpinäkyvyys
  • Aineettoman henkisen pääoman käsittely
  • Eturistiriidat, lahjat ja lahjukset
  • Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen

Steran arvoja ja eettisiä toimintaohjeita noudattamalla luomme lisäarvoa sidosryhmillemme sekä luomme lisää houkuttelevuutta työnantajana.

Laatupolitiikkamme

Sitoutamme asiakkaamme ammattitaitoisella ja vastuullisella  palvelulla sekä laajalla osaamisella. Olemme selvillä asiakkaan vaatimuksista ja sitoudumme niihin. Tavoitteenamme on asiakastyytyväisyys, toiminnan tehokkuus ja asiakkaan tarpeiden täyttyminen. Laatutavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Laadukas palvelumme ja toimintamme perustuu osaavaan henkilöstöön, ennakoivaan riskien arviointiin, laatusuunnitteluun, toiminnan mittaamiseen ja analysointiin sekä  jatkuvan parantamisen periaatteisiin digitalisaatiota ennakkoluulottomasti soveltaen.

Jokainen Steralainen on vastuussa omasta työstään ja sen laadusta.

Ympäristöpolitiikkamme

Vähennämme toimintamme aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Käytämme tuotannossa ja toiminnassa nykyaikaisia laitteita ja toimintamalleja. Valmistuksen ja tuotteiden sekä toimintamme suunnittelussa otamme ympäristövaikutukset huomioon. Jos näemme asiakkaan tai toimittajan tuotteissa tai toiminnassa parantamisen varaa, emme pelkää tuoda sitä julki.

Toiminnassa syntyvä jäte kierrätetään parhaalla mahdollisella tavalla ja jätteen määrää pyritään vähentämään. Jokaisen yksikön ympäristövaikutukset kartoitetaan vuosittain ja ympäristöohjelmaa muutetaan tarpeen mukaan.

Varmistamme kaikessa toiminnassa että täytämme viranomaisten vaatimukset ja lainsäädännön. Yhtiön johto ja henkilöstö sitoutuu ympäristöpolitiikan noudattamiseen ja sekä jatkuvaan parantamiseen.

konfliktimineraali politiikkamme

Monella teollisuudenalalla käytetään metalleja kuten tantaalia, tinaa, volframia ja kultaa. Joidenkin näiden mineraalien lähteet ovat Kongon demokraattisessa tasavallassa ja tämän naapurimaissa. Mineraalien louhinta näillä konfliktialueilla ja täältä peräsin olevien mineraalien ostaminen voi rahoittaa aseellisia ryhmiä, jotka ovat liitetty ihmisoikeusrikkomuksiin. Siksi nämä neljä metallia tunnetaan nimellä ”konfliktimineraalit”.

Stera Technologies on sitoutunut sosiaalisesti vastuulliseen toimitusketjuun eikä suvaitse ihmisoikeuksien väärinkäyttöä. Stera sitoutuu:

  • Tukemaan EU:n lainsäädännön tavoitteita ja päämääriä koskien konfliktimineraalien toimituksia
  • Olemaan tietoisesti hankkimatta tietyntyyppisiä metalleja, jotka ovat peräisin sellaisista konfliktialueella olevista laitoksista, joita ei ole sertifioitu ”ristiriidattomiksi”

Tietoturvapolitiikkamme

Tietoturvallisuustyön tärkein tavoite on taata Steran toiminnalle välttämättömien tietojärjestelmien luotettava ja häiriötön toiminta, estää tietojen asiaton käyttö, taata tiedon eheyden säilyminen sekä pyrkiä minimoimaan mahdollisesta vikatilanteesta johtuvat häiriöt. Tavoitteiden toteutuminen hoidetaan tarpeellisin hallinnollisin ja teknisin toimenpitein.

tietosuojapolitiikkamme

Tietosuojapolitiikan avulla turvataan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät, Steran asiakkaiden, työntekijöiden ja muihin sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden oikeudet sekä varmistetaan tietojen käsittelijän oikeudet ja velvollisuuksien noudattaminen henkilötietoja käsiteltäessä.

Tietosuojalla tarkoitetaan yksityisyyden turvaamista. Tietosuojaa toteutettaessa kiinnitetään erityistä huomiota henkilötietojen suojaamiseen sekä siihen, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin. Lisäksi huolehditaan siitä, että henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat omaksuneet sovitut käytännöt tietojen suojaamiseksi ja niiden luottamuksellisuuden ylläpitämiseksi. Tietosuoja on oleellinen osa tietoturvallisuutta kaikessa henkilötietojen käsittelyssä Steran toiminnassa. Tietosuojaselosteemme

ttt-politiikkamme

Sitoudumme huolehtimaan henkilöstömme turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista panostamalla työkyvyn ylläpitoon ja sen edistämiseen, työterveyshuoltoon ja työyhteisön toimivuuteen. Meillä kaikilla on oikeus ja velvollisuus turvalliseen työpaikkaan. Tavoitteena on aina mahdollisimman vähän tapaturmia.

Toimimme lakien ja viranomaismääräysten mukaan sekä noudatamme meitä koskevia standardeja.

Riskien ja vaarojen arvioinnin sekä minimoimisen avulla teemme työpaikasta kaikille turvallisen. Sitoudumme työ-,terveys- ja turvallisuusjärjestelmän ja –kulttuurin jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen niin Steralla kuin yhteistyökumppanien kanssa. Henkilöstömme ja tarvittaessa myös kumppanimme osallistuvat päätöksentekoon työterveyteen, turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Perehdyttäminen ja jatkuva koulutus ovat turvallisten toimintatapojen perusta. Jokaisella on velvollisuus noudattaa työturvallisuusohjeita ja puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin.

henkilöstöpolitiikkamme

Steralaiset luovat ja toteuttavat Steran tavoitteet. Johtamiskulttuuri sekä henkilöstön osaaminen ja tekemisen halu ovat avaintekijöitä, joiden avulla teemme hyvää tulosta ja tuotamme lisäarvoa asiakkaille. Tavoitteenamme on luoda joustava, tehokkaasti toimiva ja tasapainoinen työyhteisö, jolle on ominaista innovatiivisuus sekä valmius muuttua ja tehdä muutoksia. Tavoitteena on olla innostava, palkitseva ja haluttu työnantaja. Tämä edellyttää keskittymistä seuraaviin henkilöstöjohtamisen osa-alueisiin:

Tavoitteellinen ja osallistuva johtaminen               
 Henkilöstö tuntee ja hyväksyy yksikkönsä tavoitteet ja on sitoutunut niiden toteuttamiseen.  

Kannustava ja aktiivinen palkitseminen 
 Steralaisilla on mahdollisuus suoritustaan parantamalla vaikuttaa toimintansa tulokseen. Tavoitteena on että innovatiivisesta otteesta työhön palkitaan.

Suunnitelmallinen henkilöstön kehittäminen 
 Jokaisella Steralaisella tulee olla mahdollisuus oppia ja kehittyä, mutta samalla hän on itse vastuussa omasta oppimisestaan ja kehittymisestään.

Avoin sisäinen viestintä 
 Avoin ja monisuuntainen sisäinen viestintä on Sterassa tärkeää. Synergiamahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää, että kaikki olennainen tieto muun muassa konsernin eri liiketoiminnoista ja niiden tavoitteista on tarvitsevien saatavilla.

Terveys ja turvallisuus 
 Jokaisella Steralaisella on oikeus olla töissä terveyttään vaarantamatta. Samalla hänellä on aina myös henkilökohtainen vastuu omasta ja työtovereittensa turvallisuudesta. Työturvallisuusmääräysten ja -ohjeiden samoin kuin suojavälineiden käytön laiminlyönti on aina vakava asia, joka johtaa välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin.

Tasa-arvo
Stera kohtelee kaikkia työntekijöitään tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti riippumatta sukupuolesta, kansallisuudesta, iästä, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä ja muista vastaavista seikoista.

Lainmukaisuus                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Stera noudattaa voimassaolevaa työlainsäädäntöä,  soveltamisohjeita ja sopimuksia.

 

sertifikaatit