Sisältöön »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

YRITYSVASTUU

 
 

ARVOT JA EETTINEN TOIMINTA

Stera-konsernin tavoitteena on pyrkiä pitkäjänteiseen kannattavaan liiketoimintaan toimimalla eettisesti ja vastuullisesti. Steran tapaa toimia ohjaavat muiden muassa kullakin markkinalla voimassa olevat lait ja säännökset sekä Steran arvot ja eettiset säännöt.

Steran toimintaa ohjaavat seuraavat Steran arvot:

 • Asiakaslähtöisyys
 • Henkilöstön työtyytyväisyys
 • Toiminnan tuloksellisuus

Steran eettiset säännöt ohjaavat toimintaamme seuraavilla osa-alueilla:

 • Kestävä kehitys
 • Toiminnan läpinäkyvyys
 • Aineettoman henkisen pääoman käsittely
 • Eturistiriidat, lahjat ja lahjukset
 • Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen

Steran arvoja ja eettisiä toimintaohjeita noudattamalla luomme lisäarvoa sidosryhmillemme sekä luomme lisää houkuttelevuutta työnantajana.

Laatupolitiikkamme

Sitoutamme asiakkaamme ammattitaitoisella ja vastuullisella palvelulla sekä laajalla osaamisella. Olemme selvillä asiakkaan vaatimuksista ja sitoudumme niihin. Tavoitteenamme on asiakastyytyväisyys, toiminnan tehokkuus ja asiakkaan tarpeiden täyttyminen. Laatutavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Laadukas palvelumme ja toimintamme perustuu osaavaan henkilöstöön, ennakoivaan riskien arviointiin, laatusuunnitteluun, toiminnan mittaamiseen ja analysointiin sekä jatkuvan parantamisen periaatteisiin digitalisaatiota ennakkoluulottomasti soveltaen.

Jokainen Steralainen on vastuussa omasta työstään ja sen laadusta.

Ympäristöpolitiikkamme

Vähennämme toimintamme aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Käytämme tuotannossa ja toiminnassa nykyaikaisia laitteita ja toimintamalleja. Valmistuksen ja tuotteiden sekä toimintamme suunnittelussa otamme ympäristövaikutukset huomioon. Jos näemme asiakkaan tai toimittajan tuotteissa tai toiminnassa parantamisen varaa, emme pelkää tuoda sitä julki.

Toiminnassa syntyvä jäte kierrätetään parhaalla mahdollisella tavalla ja jätteen määrää pyritään vähentämään. Jokaisen yksikön ympäristövaikutukset kartoitetaan vuosittain ja ympäristöohjelmaa muutetaan tarpeen mukaan.

Varmistamme kaikessa toiminnassa että täytämme viranomaisten vaatimukset ja lainsäädännön. Yhtiön johto ja henkilöstö sitoutuu ympäristöpolitiikan noudattamiseen ja sekä jatkuvaan parantamiseen.

konfliktimineraali politiikkamme

Monella teollisuudenalalla käytetään metalleja kuten tantaalia, tinaa, volframia ja kultaa. Joidenkin näiden mineraalien lähteet ovat Kongon demokraattisessa tasavallassa ja tämän naapurimaissa. Mineraalien louhinta näillä konfliktialueilla ja täältä peräsin olevien mineraalien ostaminen voi rahoittaa aseellisia ryhmiä, jotka ovat liitetty ihmisoikeusrikkomuksiin. Siksi nämä neljä metallia tunnetaan nimellä ”konfliktimineraalit”.

Stera Technologies on sitoutunut sosiaalisesti vastuulliseen toimitusketjuun eikä suvaitse ihmisoikeuksien väärinkäyttöä. Stera sitoutuu:

 • Tukemaan EU:n lainsäädännön tavoitteita ja päämääriä koskien konfliktimineraalien toimituksia
 • Olemaan tietoisesti hankkimatta tietyntyyppisiä metalleja, jotka ovat peräisin sellaisista konfliktialueella olevista laitoksista, joita ei ole sertifioitu ”ristiriidattomiksi”

Tietoturvapolitiikkamme

Tietoturvallisuustyön tärkein tavoite on taata Steran toiminnalle välttämättömien tietojärjestelmien luotettava ja häiriötön toiminta, estää tietojen asiaton käyttö, taata tiedon eheyden säilyminen sekä pyrkiä minimoimaan mahdollisesta vikatilanteesta johtuvat häiriöt. Tavoitteiden toteutuminen hoidetaan tarpeellisin hallinnollisin ja teknisin toimenpitein.

tietosuojapolitiikkamme

Tietosuojapolitiikan avulla turvataan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät, Steran asiakkaiden, työntekijöiden ja muihin sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden oikeudet sekä varmistetaan tietojen käsittelijän oikeudet ja velvollisuuksien noudattaminen henkilötietoja käsiteltäessä.

Tietosuojalla tarkoitetaan yksityisyyden turvaamista. Tietosuojaa toteutettaessa kiinnitetään erityistä huomiota henkilötietojen suojaamiseen sekä siihen, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin. Lisäksi huolehditaan siitä, että henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat omaksuneet sovitut käytännöt tietojen suojaamiseksi ja niiden luottamuksellisuuden ylläpitämiseksi. Tietosuoja on oleellinen osa tietoturvallisuutta kaikessa henkilötietojen käsittelyssä Steran toiminnassa. Tietosuojaselosteemme »

ttt-politiikkamme

Sitoudumme huolehtimaan henkilöstömme turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista panostamalla työkyvyn ylläpitoon ja sen edistämiseen, työterveyshuoltoon ja työyhteisön toimivuuteen. Meillä kaikilla on oikeus ja velvollisuus turvalliseen työpaikkaan. Tavoitteena on aina mahdollisimman vähän tapaturmia.

Toimimme lakien ja viranomaismääräysten mukaan sekä noudatamme meitä koskevia standardeja.

Riskien ja vaarojen arvioinnin sekä minimoimisen avulla teemme työpaikasta kaikille turvallisen. Sitoudumme työ-,terveys- ja turvallisuusjärjestelmän ja –kulttuurin jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen niin Steralla kuin yhteistyökumppanien kanssa. Henkilöstömme ja tarvittaessa myös kumppanimme osallistuvat päätöksentekoon työterveyteen, turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Perehdyttäminen ja jatkuva koulutus ovat turvallisten toimintatapojen perusta. Jokaisella on velvollisuus noudattaa työturvallisuusohjeita ja puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin.

henkilöstöpolitiikkamme

Steralaiset luovat ja toteuttavat Steran tavoitteet. Johtamiskulttuuri sekä henkilöstön osaaminen ja tekemisen halu ovat avaintekijöitä, joiden avulla teemme hyvää tulosta ja tuotamme lisäarvoa asiakkaille. Tavoitteenamme on luoda joustava, tehokkaasti toimiva ja tasapainoinen työyhteisö, jolle on ominaista innovatiivisuus sekä valmius muuttua ja tehdä muutoksia. Tavoitteena on olla innostava, palkitseva ja haluttu työnantaja. Tämä edellyttää keskittymistä seuraaviin henkilöstöjohtamisen osa-alueisiin:

Tavoitteellinen ja osallistuva johtaminen
Henkilöstö tuntee ja hyväksyy yksikkönsä tavoitteet ja on sitoutunut niiden toteuttamiseen.

Kannustava ja aktiivinen palkitseminen
Steralaisilla on mahdollisuus suoritustaan parantamalla vaikuttaa toimintansa tulokseen. Tavoitteena on että innovatiivisesta otteesta työhön palkitaan.

Suunnitelmallinen henkilöstön kehittäminen
Jokaisella Steralaisella tulee olla mahdollisuus oppia ja kehittyä, mutta samalla hän on itse vastuussa omasta oppimisestaan ja kehittymisestään.

Avoin sisäinen viestintä
Avoin ja monisuuntainen sisäinen viestintä on Sterassa tärkeää. Synergiamahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää, että kaikki olennainen tieto muun muassa konsernin eri liiketoiminnoista ja niiden tavoitteista on tarvitsevien saatavilla.

Terveys ja turvallisuus
Jokaisella Steralaisella on oikeus olla töissä terveyttään vaarantamatta. Samalla hänellä on aina myös henkilökohtainen vastuu omasta ja työtovereittensa turvallisuudesta. Työturvallisuusmääräysten ja -ohjeiden samoin kuin suojavälineiden käytön laiminlyönti on aina vakava asia, joka johtaa välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin.

Tasa-arvo
Stera kohtelee kaikkia työntekijöitään tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti riippumatta sukupuolesta, kansallisuudesta, iästä, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä ja muista vastaavista seikoista.

Lainmukaisuus Stera noudattaa voimassaolevaa työlainsäädäntöä, soveltamisohjeita ja sopimuksia.

ANONYYMI ILMOITUSKANAVA

Steran työntekijät ja muut sidosryhmät voivat jättää anonyymiin ilmoituskanavaan nimettömästi tai omalla nimellä ilmoituksia epäillyistä väärinkäytöksistä, Steran arvojen tai Steran eettisten sääntöjen vastaisesta toiminnasta. Ilmoituskanavan kautta Steralla on mahdollisuus saada tietoa ongelmista varhaisessa vaiheessa ja puuttua niihin.

Annetut ilmiannot ja epäilyt käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti vain käsittelyoikeudet omaavien henkilöiden kesken. Väärinkäytöksistä epäillylle henkilölle ilmoittaja pysyy aina anonyyminä.

Ilmoituksen vastaanottavat käsittelijät eivät saa käyttöönsä metatietoja tai IP-osoitetta, joilla ilmoittaja voitaisiin tunnistaa. Kaikki ilmoitukset kryptataan luontihetkellä symmetrisellä ja asymetrisella vahvalla salausalgoritmilla, jota ei voi purkaa tai muuttaa jälkeenpäin. Käsittelijät saavat tietoonsa vain ilmoituksen ajankohdan ja ilmoituksen sisällön.

Kiitos, kun autat Stera-konsernia toimimaan vastuullisena yhtiönä edistäen hyvää liiketoimintaa!

Ilmoita anonyymisti täällä.

 
Anonyymin ilmoituskanavan tietosuojaseloste

Ilmoituskanavan tietosuojaseloste

Päivitetty 13.10.2021

1. Rekisterinpitäjä

Stera Group Oy
Y-tunnus 2145072-1
Tierankatu 5
20520 Turku

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tuija Tomberg
Puhelin: +358400919870
Sähköpostiosoite: tuija.tomberg@stera.com

3. Kuvaus henkilötietojen käsittelystä ilmoituskanavassa

Ilmoituskanavan kautta kuka tahansa henkilö voi ilmoittaa organisaatiossa epäilemistään tai havaitsemistaan väärinkäytöstilanteista. Ilmoittaminen on anonyymiä ja järjestelmässä käsitelläänkin ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ilmoittaja kirjaa tekemäänsä ilmoitukseen.

Ilmoitus tai ilmoituksen liite voi sisältää henkilötietoja, jos ilmoittaja esimerkiksi yksilöi henkilön, jonka toimintaa ilmoitus koskee. Halutessaan ilmoittaja voi ilmoittaa myös oman nimensä ja yhteystietonsa. Tämän myötä tyypillisiä järjestelmään kirjautuvia henkilötietoja voivat olla:

 • Ilmoittajan nimi ja yhteystiedot
 • Ilmoituksen kohteena olevan henkilön nimi sekä kuvaus henkilön mahdollisesti sääntöjenvastaisesta toiminnasta

Toivomme, että ilmoittajat eivät sisällytä ilmoitukseen arkaluonteisia henkilötietoja, elleivät ne ole välttämättömiä ilmoituksen kannalta.

Ilmoitusten ja niiden mahdollisesti sisältämien henkilötietojen käsittely perustuu Stera Group Oy:n lakisääteinen velvoitteeseen ilmoituskanavan ylläpidosta (Direktiivi 2019/1937 Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta) sekä Stera Group Oy:n oikeutettuun etuun selvittää toiminnassaan tapahtuneita väärinkäytöksiä ja turvata organisaation toimintaa.

4. Henkilötietojen säilytysaika

Ilmoitukset arkistoidaan sellaisenaan pysyvästi, jotta ilmoituksista on mahdollista tehdä havaintoja ja raportointeja myös ilmoitetun epäkohdan varsinaisen tutkinnan jälkeen. Näin turvataan myös ilmoitusten eheys, minkä myötä on mahdollista tarkastella jälkikäteen ilmoituskanavan käytön ja ilmoitusten käsittelyn oikeellisuutta sekä todisteellisesti osoittaa mitä ilmoituksia kanavan kautta on organisaation tietoon saatettu.

5. Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille tahoille ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa tai rekisteröidyn erillisellä suostumuksella. 

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

6. Henkilötietojen suojaaminen

Ilmoituskanavan ylläpito on ostettu ulkoiselta palveluntuottajalta saas-palveluna. Tämä osaltaan varmistaa sen, että kenelläkään Stera Group:n henkilöllä ei ole järjestelmän kehittämis- tai ylläpitoroolissa pääsyä järjestelmässä oleviin tietoihin.

Ainoastaan nimetyt Stera Group nimetyt ilmoitusten käsittelijät ovat oikeutettuja pääsemään järjestelmään ja käsittelemään järjestelmässä olevia tietoja. Heillä kullakin on henkilökohtaiset tunnukset järjestelmään. Järjestelmä on suojattu teknisin ja hallinnollisin keinoin siten, että myöskään järjestelmän ylläpitäjällä ei ole pääsyä ilmoituksiin taikka ilmoituksen tekijän tietoihin.

Ilmoituksen tekijästä ei tallennu järjestelmään mitään tietoja, mitä hän ei itse sinne ilmoita. Henkilö saa ilmoituksen tekovaiheessa numerokoodin, jonka avulla hän pystyy kirjautumaan ja seuraamaan ilmoituksen käsittelyä ilmoituksen tekemisen jälkeen. Tämä ilmoituksen tekemisen yhteydessä annettava numerokoodi on ainoa tapa kytkeytyä ilmoitukseen jälkikäteen. Tämän vuoksi henkilön tulee kirjata numerokoodi itselleen talteen, koska myöhemmin kukaan ei pysty antamaan uutta numerokoodia ilmoitukseen kytkeytymiseksi ja siihen liittyvien toimenpiteiden seuraamiseksi.

 

sertifikaatit