Content »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

VÄÄRTUSED JA EETIKAKOODEKS

 

VÄÄRTUSED

Kliendikesksus – Soovime süvendada koostööd klientidega, et leida uusi ja üha konkurentsivõimelisemaid lahendusi klientide vajaduste rahuldamiseks. Peame oma lubadusi, oleme paindlikud ja kohandame oma tegevust vastavalt klientide vajadustele. Analüüsime oma tegevust ja teeme pidevaid parendusi. 

Tulemuslikkus – Kanname kõik vastutust selle eest, et asjad edeneks sujuvalt ja terviku seisukohast mõistlikult. Seame koos ambitsioonikaid eesmärke ning liigume nende suunas planeeritult ja tulemuslikult. Arendame pidevalt oma tegevust, tootlikkust ja oskusi ning töötame välja uusi lahendusi.

Personali rahulolu – Hindame, innustame ning usaldame üksteist ja jagame omavahel töötamise seisukohast olulist teavet ja oskusi. Anname konstruktiivset tagasisidet. Me aktsepteerime inimeste erinevusi, kuid ei tolereeri halba tööd ega ühiste mängureeglite rikkumist.

8-final-en.png

 
 
 

EETIKAKOODEKS

Säästev areng – Ausus on Stera kogu äritegevuse, kõigi otsuste ja aruannete lähtekohaks ning kestliku arengu põhieelduseks. Peame antud lubadusi ja täidame võetud kohustused. 

Tegevuse läbipaistvus – Teavitame oma tegevusest avatult ja ausalt vastavalt kehtivatele seadustele ning kapitali- ja finantsturgude üldtunnustatud tavadele.

Immateriaalse kapitali väärtustamine – Peame oluliseks teadmiste ja immateriaalse kapitali loomist ja kaitsmist. 

Huvide konfliktid, kingitused ja pistised – Kontserni töötajad peavad vältima tegevust, mis tekitab huvide konflikti. Stera ei tolereeri korruptsiooni ega pistiseid ühegi oma tegevuse puhul.

Inimõiguste austamine ja edendamine – Stera austab ja edendab oma tegevuses ÜRO inimõiguste deklaratsioonis määratletud ülemaailmseid inimõigusi. Nende hulka kuuluvad näiteks mõtte-, arvamus-, sõna-, usu- ja rahumeelsete kogunemiste vabadus. Kedagi ei diskrimineerita rassi, vanuse, rahvuse, soo või seksuaalse orientatsiooni alusel. Stera ei luba sunniviisilise või lapstööjõu kasutamist.

Personalipoliitika – Kõik juhid peavad aktiivselt ja otstarbekalt edendama Stera väärtustele vastavat juhtimiskultuuri. Stera on tööandjana pühendunud oma töötajate õiglasele, erapooletule ja võrdsele kohtlemisele. Ahistamine pole ühelgi kujul lubatud.

Järgides Stera väärtusi ja eetikakoodeksit loome lisandväärtust oma sidusrühmadele ja parandame atraktiivsust tööandjana.

 

anonüümne teavituskanal

Stera töötajatel ja teistel huvirühmadel on võimalus läbi anonüümse teavituskanali, kas siis anonüümselt või enda nimel, anda teada väärkohtlemise kahtlustest, Stera väärtuste või Stera eetikakoodeksi rikkumistest. Teavituskanali kaudu on ettevõttel võimalik aegsasti probleemidest teada saada ning nendega koheselt tegeleda. 

 Kõiki juhtumeid ja kahtlusi käsitletakse äärmise konfidentsiaalsusega ainult töötlemisõigust omavate töötajate poolt. Väärkohtlemise kahtluse puhul jääb allikas alati anonüümseks. 

 Andmeid töötlevatel isikutel ei ole juurdepääsu metaandmetele ega IP-aadressidele, mis võiks teavitajat tuvastada. Kõik sõnumid krüpteeritakse loomise ajal sümmeetrilise ja asümmeetrilise tugeva krüpteerimisalgoritmiga, mida ei saa hiljem dekrüpteerida ega muuta. Andmetöötlejaid saavad info ainult juhtumi teavitamise ajast ja selle sisust. 

 Täname, et aitad Stera Grupil tegutseda vastutustundliku ettevõttena edendades head ärilist käitumisviisi!

 Teavita anonüümselt siin.

 
Rikkumisest teavitamise kanali privaatsusteatis
 


Tagasi